LC.gif
 

....Om LivingCities..About LivingCities....

....LivingCities placerer sig i et unikt krydsfelt mellem by, handel, forskning, kultur, filosofi, økonomi, bæredygtighed og ledelse.  

Funderet i en humanistisk videnstradition er vi vant til at arbejde med komplekse helheder, hvor forståelsen af mennesket som et meningsskabende og meningssøgende individ er centralt.

Vores ambition om at skabe byer, der er levende både i fysisk, organisk og eksistentiel forstand, bygger på et behov og en længsel efter nye inspirerende og meningsfulde sammenhænge, både økonomisk, klimamæssigt, socialt og kulturelt/åndeligt.

Vi ser os selv som forskningsbaserede forandringsagenter og sætter al vores energi, viden og mod i spil for at skabe steder, der lever, også på lang sigt.

..

LivingCities places itself in a unique intersection between city, trade, research, culture, philosophy, economy, sustainability and leadership.

Founded in a humanistic tradition of knowledge, we are used to working with complex entities in which the understanding of man as a creative and meaning-seeking individual is essential.

Our ambition to create cities that are alive, both in a physical, organic and existential terms, is based on a need and a longing for new inspirational and meaningful contexts, both economically, environmentally, socially and culturally / spiritually.

We see ourselves as research-based change agents and put all our energy, knowledge and courage into play to create places that live, also in the long term.

....

 
 

....Leverancer..Services....

....

+Visionsudvikling og rådgivning

Holistisk rådgivning og visionsudvikling for by- og handelsmiljøer. Vi udvikler et sted, ikke (kun) et design.

Udvikling og opstart af nye samarbejdsorganisationer mellem private, offentlige og civile aktører.

Processer omkring placemaking og place governance. Vi involverer altid den lokale ekspertise; vi kan ikke gøre vores arbejde uden.

Analyse og kortlægning; vores analysemetode er specifikt udviklet til at identificere, hvor levende et sted er. Det gøres bl.a. ud fra parametre som place capital, lokaløkonomi og resiliens. Vi ved, at 80-90 % af et steds succes afhænger af måden, det styres og drives på; derfor fokuserer vi mere på dette end de fleste andre.

+Vidensudvikling

Research og ideudvikling er en central del af virksomheden, og vi har mange opgaver, der involverer begge dele.

+Foredrag, workshops og kursusforløb

Vi er nysgerrige og altid sultne efter ny viden. Derfor kan vi altid præsentere inspirerende ideer, modeller og eksempler på, hvordan man skaber levende byer rundt omkring i verden. Vi skræddersyr naturligvis vores foredrag, workshops og kurser til modtageren.

..

+Vision development and counseling

Holistic counseling and vision development for urban and commercial environments. We develop a place, not (only) a design.

Development and launch of new cooperative organizations between private, public and civilian actors.

Processes around placemaking and place governance. We always involve local expertise; we cannot do our work without it.

Analysis and mapping; our analytical methodology is specifically designed to identify ‘how living’ a place is. Among other things, this is based on parameters such as place capital, local economy and resilience. We know that 80-90% of the success achieved in a certain location depends on the way it is managed and operated; therefore we focus more on this than most others.

+Knowledge building

Research and development of ideas are a central part of our business, and we have many tasks that involve both.

+Lectures, workshops and courses

We are curious and always hungry for new knowledge. Therefore, we can always present inspirational ideas, models and examples of how to create vibrant cities around the world. We naturally tailor make our lectures, workshops and courses to suit the audience.

....

....LivingCities’ har bl.a. arbejdet for Jeudan A/S, Realdania, By & Havn, Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger, Kommunernes Landsforening, Lejerbo, Udviklings- og Kompetencefonden, BRIQ Group (retail) og en række kommuner, bl.a. Københavns Kommune, Holbæk Kommune og Hillerød Kommune.

Vi har et bredt internationalt netværk og tætte kontakter i Norden.

Her kan du downloade og læse PhD-afhandlingen Butikkerne og de levende byer af Julie Holck (2010).

..

 

LivingCities has, among other clients, worked for Jeudan A/S, Realdania, City & Port, Ministry of Foreigners, Integration and Housing, Municipal Association, Lejerbo, The Danish Development and Competence Fund, BRIQ Group (retail) and a number of municipalities, including Municipality of Copenhagen, Municipality of Holbæk and Municipality of Hillerød.

We have a broad international network and close contacts in the Nordic countries.

Here you can download and read Julie Holck's thesis Shops and Living Cities (2010).

(In Danish only)

....

 
 

....Kontakt..Contact....

 
 
new_julie_Artboard 1.png

Julie Holck

....Partner og grundlægger..Partner and Founder....

+45 6130 5748

....LivingCities blev stiftet i 2012 af Julie Holck. Julie er cand.mag., Ph.D. i Moderne Kultur og Kulturformidling og har skrevet afhandlingen Butikkerne og de levende byer (2010).

..

LivingCities was founded in 2012 by Julie Holck. Julie is MA., Ph.D. in Modern Culture and Cultural Communication, and has written the thesis Shops and Living Cities (2010).

....

 
linkedin_high_Artboard 1.png
 
 
 
simon_round_Artboard 1_Artboard 1.png

Simon Glinvad Nielsen

Partner

+45 2883 6318

....Simon Glinvad Nielsen er forfatter og cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling med fokus på byfilosofi, -strategi og udvikling.

..

Simon Glinvad Nielsen is an author and MA. in Modern Culture and Cultural Communication, focusing on urban philosophy, strategy and development.

....

 
linkedin_high_Artboard 1.png
 
 
 
locationicon_Artboard 1.png
 

LivingCities, Teglværksvej 5A, 2990 Nivå