handel_GIF.gif
 

....Levende byer og handel..Living Cities and Retail....

....Butikker kan ikke skabe byer alene, men handel har altid spillet en afgørende rolle for byens liv. I takt med nye forbrugsmønstre ændrer spillereglerne sig i disse år, men detailhandlen er stadig en lokal vækstmotor og som sådan af enorm samfundsmæssig værdi. Mange butikker får stadig byer til at hænge sammen og skaber lokal identitet, stolthed og relationer.

Den værdi skal erkendes og bruges strategisk. Mange års erfaringer fra udlandet viser, at en helhedsorienteret indsats i form af et bysamarbejde kan sikre den nødvendige udvikling og fremdrift af butiks- og bylivet; ikke kun i en periode, men på kontinuerlig basis.

Nye udfordringer inspirerer til at arbejde henimod nye intelligente sammenhænge mellem butikker, byudvikling, produktion, logistik, uddannelse og bæredygtighed.

..

Stores cannot create cities alone, but trade has always played a vital role in the life of a city. In line with new consumption patterns, the rules of the game change in these years, but retail is still a local growth engine and as such of enormous societal value. A high number of shops still makes cities tie together and helps create local identity, pride and relationships.

That value must be recognized and used strategically. Many years of experience show that a holistic approach in the form of urban cooperation can ensure the necessary development and advancement of business and urban life; not only for a period but on a continuous basis.

New challenges inspire the work towards new intelligent relationships between shops, urban development, production, logistics, education and sustainability.

....

 
 
bysamarbejde_GIF.gif
 

....Bysamarbejde..Urban partnerships....

....I store dele af den vestlige verden har man dyrket partnerskabsmodeller som Town Center Management og Business Improvement Districts (BIDs) siden ca. 1970, mange steder med fremragende resultater. Her samarbejder private og offentlige aktører og mangedobler værdiskabelsen af ydelser til gavn og glæde for alle.

LivingCities fik i 2013/14 mulighed for at introducere BID-modellen i Danmark. Siden er den blevet drøftet på mange niveauer, og forsøg med forskellige former for privat-offentlige bysamarbejder praktiseres nu i hele landet.

LivingCities har den mest omfattende viden i Danmark om nye former for bysamarbejder og partnerskaber, og vi fortsætter vores research inden for området.

..

In large parts of the Western world, partnership models such as Town Center Management and Business Improvement Districts (BIDs) have been cultivated since ca. 1970, often with excellent results. Here, private and public players collaborate and multiply the value creation of services to the benefit and happiness of all.

 

LivingCities was given the opportunity to introduce the BID model in Denmark in 2013/14. Since then, it has been discussed on many levels, and attempts with various forms of private-public city co-workers are now practiced throughout the country.

LivingCities has the most extensive knowledge in Denmark about new forms of urban collaborations and partnerships, and we continue our research in the field.

....

 
 
placemaking.gif
 

Placemaking

....Fremtiden tilhører steder med karakter. I en tid, hvor byer har tendens til at blive mere og mere ens, er det vigtigt at overveje, hvordan man styrker og udvikler sin identitet, og hvordan man skaber en by, som folk vil kalde hjem. 

Her er placemaking et optimalt værktøj. Det er en metode og en filosofi, der baserer sig på et steds unikke kvaliteter og mennesker. Værktøjerne er enkle og processen vigtig. Den skaber både fysiske og immaterielle resultater: Inspirerende nærmiljøer og et stærkt tilknytningsforhold, dvs. en høj grad af place capital.

Vi kombinerer placemaking med forskning inden for en bred vifte af discipliner – fra mikrosociologi til lokaløkonomi og hjerneforskning. Det gør vi i erkendelse af behovet for at skabe steder, der nærer krop og sind bedst muligt, og som styrker vores relationer til hinanden og til det omgivende miljø.

..

The future belongs to places with character. At a time when cities tend to become more and more alike, it is important to consider how one can strengthen and develop their identity and how to create a city that people will want to call home.

Here, placemaking is an optimal tool. It is a method and a philosophy that is based on the unique qualities and people in a given place. The tools are simple and the process important. It creates both physical and intangible results: inspiring neighborhoods and a strong feeling of belonging, i.e. a high level of place capital.

We combine placemaking with research within a wide range of disciplines - from microsociology to local economics and brain research. We do this in recognition of the need to create places which nurture body and mind both, and which help strengthen our relationships with each other and the surrounding environment.

....

 
 
LC_GIF_place_governance.gif
 

Place Governance

....Bevidstheden om samskabelsens socioøkonomiske betydning vokser på verdensplan. En ny vilje og parathed til at tænke i helheder vinder frem.

Place governance er et begreb, der sætter fokus på byen og det gode sted som helhed. Det er en tilgang, som inviterer til nye relationer mellem kommunen og de private og civile aktører. Med fokus på medejerskab og social innovation medfører place governance et øget engagement og en større tilknytning til stedet – også kaldet place capital. På sigt skaber det mere effektive processer, højere livskvalitet og bæredygtig økonomi.

Resultatet er mere dynamiske, unikke og levende byer med øget tiltrækningskraft.

..

The awareness of the socio-economic value of co-creation is growing worldwide. A new will and readiness to think holistically is gaining momentum.

Place governance is a concept that focuses on great places and the city as a whole. It is an approach that invites new relationships between the municipality and private and civilian actors. Focusing on co-ownership and social innovation, place governance brings increased engagement and greater attachment to the site - also called ‘place capital’. In the long term, it creates more efficient processes, higher quality of life and a sustainable economy.

The result is more dynamic, unique and vibrant cities with increased attractiveness.

....

...."Samskabelse og medejerskab er nøgleord fra nu af, hvis man vil skabe en levende by".."Co-operation and co-ownership are now the keywords to create living cities"....

....Læs mere om place governance i LivingCities’ rapport Nye former for bysamarbejde: Muligheder og potentialer (2016)..Read more about place governance in LivingCities' report “New forms of urban cooperation: Opportunities and potentials” (2016 – in Danish only)....